Никола Ристевски е роден на 26ти јануари 1985тата година во градот на Свети Никола во Овче Поле. Основното и средното образование ги завршува во Свети Николе. Со високо образование се стекнува на Економскиот Универзитет во Варна, Бугарија, по што живее и работи во Варна, Сицилија, Колорадо, Софија и Скопје. Откако е вратен на родната грутка, повеќе од пола деценија активно го истражува Овчеполието и работи како публицист, научен асистент и гонзо новинар. Потекнува од стара Овчеполска фамилија во која имало повеќе учители, па така уште од млади години чита и пишува на различни теми. Пишувал на повеќе веб страници и блогови користејќи различни псевдоними. Дел од истражувањата можат да се прочитаат на неговата страница Лоза – www.loza.mk и на официјалниот сајт на SBRG www.sbresearchgroup.eu. Од пред две години е редовен член на интердисциплинарниот научен тим Super Brain Research Group, поддржан од Универзитетот во Трст, Италија. Ги иницираше првите неинвазивни архео – акустични истражувања на територијата на Република Македонија, по кои се јавува и како ко-автор на научен труд за истите. Во последните пет години има подготвено седум книги – Ѕе гледа сè, иМАГиНАРиУМ, Овче Поле и градот на Чудотворецот, Прирачник за авантуристи кои сакаат да го посетат Овче Поле, Luminous Neutrino, Овче Поле од памтивек до денес и Новинарски записи за општина Свети Николе. Книгите се во подготовка за издавање.

Nikola Ristevski is born on 26th January 1985 in the city of Saint Nicholas in Republic of Macedonia. After finishing high school in his hometown he started his studies in economics at the University of Economics in Varna, Bulgaria, where he graduated as a Bachelor of Science in Management. In the next few years he lived and worked in Varna, Sicilia, Colorado and Skopje. After returning home, he has begun to research the cultural heritage and natural resources of the Ovce Pole valley, his home region. His roots are from old native families with many teachers and he has been reading and writing on different topics since his early childhood. In the past six years, his articles could be read at several blogs and websites, quite often signed with various pseudonyms. Since his return in Macedonia, he works as a publicist, scientific assistant and gonzo journalist. Part of his research can be read on his page www.loza.mk and at the official website of the international multidisciplinary scientific team SBRG (Super Brain Research Group), www.sbresearchgroup.eu, where he assists since 2014. Two years ago, he managed to initiate the first archaeo-acoustic research in Republic of Macedonia, after which several scientific papers were published in international scientific literature. In the past five years, the author has prepared seven different types of books
with prose, poetry, scientific texts, translations from old books and tourist manuals, which are in preparation for publishing.

Contact

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.

Start typing and press Enter to search