0

Свети Николе во 19 век / од книгата „Свети Николе – главната населба во Овчеполската Котлина“

Свети Николе во 19 век Економскиот развој на населбата Свети Никола – денешно Свети Николе може да се проследи од почетокот на 19 век. Сведоштвата за големиот пазар покажуваат на раздвиженоста во [...]

0

Од книгата „Свети Николе – главната населба во Овчеполската Котлина“

Свети Николе е град во истоимената општина, кој сe наоѓа на место каде и во минатото имало населба која била централна и главна населба на Овче Поле. Географската поставеност на Свети Николе во [...]